PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Podstawowym celem działalności Spółki jest udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz na promocji zdrowia, której celem jest umożliwienie społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowaniem zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Spółka wpisana jest do rejestru Podmiotów Leczniczych przez Wojewodę Dolnośląskiego

pod nr 000000001919.

Szczegółowym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, opisanym w Umowie Spółki, usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

1)      działalność szpitali PKD 86.10.Z;

2)      praktykę lekarską ogólną PKD 86.21,Z;

3)      praktykę lekarską specjalistyczną PKD 86.22. Z;

4)      praktykę lekarską dentystyczną PKD 86.23 .Z;

5)      działalność fizjoterapeutyczną PKD 86.90.A;

6)      praktykę pielęgniarek i położnych PKD 86.90.C;

7)      działalność paramedyczną 86.90.D;

8)      pozostałą   działalność   w   zakresie   opieki   zdrowotnej   gdzie   indziej niesklasyfikowaną PKD

86.90.E;

9)      pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską 87.1 OZ

10)   pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi PKD 87.20.Z

11)   pomoc społeczną z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD

87.30.Z;

12) pozostałą pomoc społeczną z zakwaterowaniem PKD 87.90.Z;

13) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z;

14) działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej PKD 96.04.Z;

15) wynajem sprzętu w tym zwłaszcza medycznego PKD 77.39.Z;

16) prowadzenie działalności hotelowej i innej związanej z zakwaterowaniem PKD 55.10.Z, 55.20.Z,