Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.

Podstawę prawną działalności Spółki stanowią:

  • Umowa Spółki - Akt notarialny z dnia 20.03.2008r., repertorium A nr 1430/2008, notariusz Danuta Prus z kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy. ul. Świebodzkiej nr 2, Akt notarialny z dnia 05.09.2013r., repertorium A numer 75782/2013,
  • Akt notarialny z dnia 27.06.2017 r., repertorium A nr 17217/2017, notariusz Bartosz Masternak z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek nr 7
  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  /Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037,z póź zm./,
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. 2011, nr 112, poz. 654 z późn zm./
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /Dz. U. 2005, nr 167, poz. 1399 z późn zm./
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135 z późn. zm./,
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta /Dz. U. 2009 r., nr 52, poz 417 z póź. zm./